07141000 | - ریشه مانیوك (Cassava)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassa - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07141000
  • ارز نیمایی :

    07141000
یادداشت های فصل

- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش- ریشه مانیوك (Cassava) - 07141000 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان