07135090 | سایر - باقلا

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07135090
  • ارز نیمایی :

    07135090
یادداشت های فصل

سایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - باقلا - 07135090 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07135090

کشور سازنده:

AU(استرالیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به بهمن ماه 1400

واحد کالا:

07135090

نوع خرید:

07135090

شرح:

باقلا خوراکی (لپه باقالا)

درصد حقوق:

52

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

07135090

کشور سازنده:

AU(استرالیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به فروردین 1401

واحد کالا:

07135090

نوع خرید:

07135090

شرح:

باقلا خوراکی (لپه باقالا)

درصد حقوق:

52

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

07135090

کشور سازنده:

AU(استرالیا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به اردیبهشت 1401

واحد کالا:

07135090

نوع خرید:

07135090

شرح:

باقلا خوراکی (لپه باقالا)

درصد حقوق:

52

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان