07134090 | سایر - عدس

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07134090
  • ارز نیمایی :

    07134090
یادداشت های فصل

سایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - عدس - 07134090 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

با تاریخ پروفرم Sep - 2019

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

با تاریخ پروفرم Oct - 2019

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

با تاریخ پروفرم Aug - 2019

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

با تاریخ پروفرم Jul - 2019

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

RU(فدراسیون روسیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ ثبت سفارش 99/04

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0021

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

CA(کانادا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به فروردین 1401

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

شناسه:

0022

ارزش گمرکی:

07134090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

ثبت سفارشات مربوط به فروردین 1401

واحد کالا:

07134090

نوع خرید:

07134090

شرح:

عدس سبز

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان