07133390 | سایر - لوبیا رسمی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07133390
  • ارز نیمایی :

    07133390
یادداشت های فصل

سایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - لوبیا رسمی - 07133390 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07133390

کشور سازنده:

KG(قرقیزستان)

برند:

-

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

07133390

نوع خرید:

07133390

شرح:

لوبیا سفید هرتن به دلار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

07133390

کشور سازنده:

KG(قرقیزستان)

برند:

-

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

07133390

نوع خرید:

07133390

شرح:

لوبیا سفید

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

07133390

کشور سازنده:

KG(قرقیزستان)

برند:

-

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

07133390

نوع خرید:

07133390

شرح:

لوبیا سفید

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

07133390

کشور سازنده:

KG(قرقیزستان)

برند:

-

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

07133390

نوع خرید:

07133390

شرح:

لوبیا سفید

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان