07123200 | -- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگ - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07123200
  • ارز نیمایی :

    07123200
یادداشت های فصل

-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش-- قارچ سیاه شفاف رگه دار مورد - 07123200 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان