07123100 | (دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگاریكوس

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ ا - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07123100
  • ارز نیمایی :

    07123100
یادداشت های فصل

(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش(دکمه ای) ـ ـ قارچ از نوع آگار - 07123100 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان