07102900 | سایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف کنده یا غلاف نکنده نپخته یا پخته شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07102900
  • ارز نیمایی :

    07102900
یادداشت های فصل

سایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریشسایر - سبزیجات غلاف دار، غلاف - 07102900 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان