07099300 | - ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، ك - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07099300
  • ارز نیمایی :

    07099300
یادداشت های فصل

- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ كدوهای حلوایی، كدو و كدوها - 07099300 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

07099300

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

no

مشخصات فنی:

no

واحد کالا:

07099300

نوع خرید:

07099300

شرح:

کدو-صادرات برگشتی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان