07095500 | - ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تری کولوماماتسوتاک (Tricholoma matsutake)، تری کولوماگنیولار ، تری کولوماآناتولیکوم، تری کولوما دولسیولنس، تری کولماکالیگا

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsut - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07095500
  • ارز نیمایی :

    07095500
یادداشت های فصل

- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ ماتسوتاک (Matsutake)، ( تر - 07095500 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان