07095200 | - ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletus)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولت - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07095200
  • ارز نیمایی :

    07095200
یادداشت های فصل

- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش- ـ قارچ از جنس بولتوس (Boletu - 07095200 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان