07094000 | - كرفس به-غیر از كرفس غده دار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرف - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07094000
  • ارز نیمایی :

    07094000
یادداشت های فصل

- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش- كرفس به-غیر از كرفس غده دار - 07094000 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان