07082000 | - لوبیا (گونه Plaseolus، گونه Vigna)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseo - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07082000
  • ارز نیمایی :

    07082000
یادداشت های فصل

- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش- لوبیا (گونه Plaseolus، گونه - 07082000 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان