07081000 | - نخودفرنگی (Pisum sativum)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum s - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07081000
  • ارز نیمایی :

    07081000
یادداشت های فصل

- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش- نخودفرنگی (Pisum sativum) - 07081000 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان