07020030 | --- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 0% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاس - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07020030
  • ارز نیمایی :

    07020030
یادداشت های فصل

--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گیلاسی (cherry) - 07020030 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان