07020020 | --- گوجه فرنگی گلخانه­ای

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 0% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخان - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    07020020
  • ارز نیمایی :

    07020020
یادداشت های فصل

--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش--- گوجه فرنگی گلخانه­ای - 07020020 - سبزیجات، نباتات، ریش

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان