06049000 | سایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، علف و خزه و گلسنگ

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، بر - 06049000 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06049000
  • ارز نیمایی :

    06049000
یادداشت های فصل

سایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولاسایر - شاخ و برگ، برگ، شاخه ها - 06049000 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان