06029030 | --- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، ختمی، سانسوریا، کالانکویه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذی، آگلونما، شفلرا، آزلیا، سینگونیم، فیلودندرون، کالادیوم، لیندا،

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، ز - 06029030 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06029030
  • ارز نیمایی :

    06029030
یادداشت های فصل

--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، - 06029030 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان