06029020 | - ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار - 06029020 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06029020
  • ارز نیمایی :

    06029020
یادداشت های فصل

- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ قلمه ریشه دار گل محمدی - 06029020 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان