06029010 | - ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر ک - 06029010 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06029010
  • ارز نیمایی :

    06029010
یادداشت های فصل

- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا- ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ - 06029010 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

06029010

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

بذر قارچ (هربسته 10 لیتری)

واحد کالا:

06029010

نوع خرید:

06029010

شرح:

بذر قارچ

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

06029010

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

ITAL SPAWN

مشخصات فنی:

MUSHROOM SPAWN

واحد کالا:

06029010

نوع خرید:

06029010

شرح:

بذر مولد قارچ

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان