06022030 | نهال میوه های گرمسیری از قبیل موز ، انبه ، آناناس ، نارگیل ، گوا گوا ، چیکو و..

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

نهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیر - 06022030 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06022030
  • ارز نیمایی :

    06022030
یادداشت های فصل

نهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولانهال میوه های گرمسیری از قبیل - 06022030 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان