06022020 | --- سایر نهال های خرما (به صورت پاجوش)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

نباتات زنده و محصولات گلکاری

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خر - 06022020 - نباتات زنده و محصولا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    06022020
  • ارز نیمایی :

    06022020
یادداشت های فصل

--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا--- سایر نهال های خرما (به صور - 06022020 - نباتات زنده و محصولا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان