05119990 | سایر - محصولات حیوانی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوان - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    05119990
  • ارز نیمایی :

    05119990
یادداشت های فصل

سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،سایر - محصولات حیوانی - 05119990 - سایر محصولات حیوانی،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان