05080000 | مرجان و مواد مشابه، كار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی كار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و كف دریا (Cuttle-bo

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    05080000
  • ارز نیمایی :

    05080000
یادداشت های فصل

مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،مرجان و مواد مشابه، كار نشده ی - 05080000 - سایر محصولات حیوانی،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان