05079000 | سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار | عدد 05079000| سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000| تعرفه 05079000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    05079000
  • ارز نیمایی :

    05079000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000تعرفه سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار, عدد 05079000,سایر - عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ، سم و ناخن، چنگال منقار 05079000,تعرفه 05079000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد