05061000 | - اوسیین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    05061000
  • ارز نیمایی :

    05061000
یادداشت های فصل

- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،- اوسیین (ماده اصلی استخوان Os - 05061000 - سایر محصولات حیوانی،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان