05021000 | - موی خوك یا موی گراز و آخال آنها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گرا - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    05021000
  • ارز نیمایی :

    05021000
یادداشت های فصل

- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،- موی خوك یا موی گراز و آخال آ - 05021000 - سایر محصولات حیوانی،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان