05010000 | موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. | عدد 05010000| موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000| تعرفه 05010000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    05010000
  • ارز نیمایی :

    05010000
یادداشت های فصل

تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000تعرفه موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان., عدد 05010000,موی انسان، كار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان. 05010000,تعرفه 05010000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد