04081100 | - ـ خشك كرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04081100
  • ارز نیمایی :

    04081100
یادداشت های فصل

- ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ خشك كرده - 04081100 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04081100

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

all

مشخصات فنی:

HEATSTABLE

واحد کالا:

04081100

نوع خرید:

04081100

شرح:

پودر زرده تخم مرغ

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04081100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

OBOCTAP

مشخصات فنی:

HEAT STABLE EGG YOLK POWDER PASTEURIZED

واحد کالا:

04081100

نوع خرید:

04081100

شرح:

پودر زره تخم مرغ

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04081100

کشور سازنده:

UA(اوکراین)

برند:

ovostar

مشخصات فنی:

HEAT STABLE EGG YOLK POWDER PASTEURIZED

واحد کالا:

04081100

نوع خرید:

04081100

شرح:

پودر زرده تخم مرغ

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان