04071193 | - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین گوشتی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04071193
  • ارز نیمایی :

    04071193
یادداشت های فصل

- ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار بلدرچین - 04071193 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان