04071191 | - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ برای تولید مولد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دا - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04071191
  • ارز نیمایی :

    04071191
یادداشت های فصل

- ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ ـ تخم نطفه دار شترمرغ ب - 04071191 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان