04071119 | تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم گذار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه ی - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04071119
  • ارز نیمایی :

    04071119
یادداشت های فصل

تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه تخم - 04071119 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

garanti

مشخصات فنی:

EGG

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

04071119

شرح:

تخم مرغ نطفه دار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

HASTAVUK

مشخصات فنی:

Lomam White Hatching Eggs

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

04071119

شرح:

تخم مرغ نطفه دار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Garanti

مشخصات فنی:

Garanti - Egg

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

04071119

شرح:

تخم مرغ نطفه دار تخم گذار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

HASTAVUK

مشخصات فنی:

Lohmam White Haching Eggs

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

04071119

شرح:

تخم مرغ نطفه دار تخم گذار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

RYAN GLOBAL

مشخصات فنی:

LOHMANN LSL WITH HATCHING EGGS

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

04071119

شرح:

تخم مرغ نطفه دار تخمگذار

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

04071119

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

HASTAVUK

مشخصات فنی:

lohmann white hatching eggs

واحد کالا:

04071119

نوع خرید:

04071119

شرح:

تخم مرغ نطفه دار تخمگذار

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان