04071118 | تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یك - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04071118
  • ارز نیمایی :

    04071118
یادداشت های فصل

تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛ تخم نطفه دار جوجه یكروزه گوشتی - 04071118 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان