04063000 | - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fond - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04063000
  • ارز نیمایی :

    04063000
یادداشت های فصل

- پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛ - پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از - 04063000 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان