04051010 | - ـ ـ كره بسته بندی شده به صورت بسته های 500 گرمی و كمتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04051010
  • ارز نیمایی :

    04051010
یادداشت های فصل

- ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ كره بسته بندی شده به صور - 04051010 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان