04032010 | - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه كودكان شیرخوار

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخ - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04032010
  • ارز نیمایی :

    04032010
یادداشت های فصل

- ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛ - ـ ـ فرآورده های مخصوص تغذیه - 04032010 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان