04021010 | شیر خشك اطفال در بسته بندی های تحت خلاء و یك كیلوگرم و كمتر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بست - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04021010
  • ارز نیمایی :

    04021010
یادداشت های فصل

شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛ شیر خشك اطفال در بسته بندی های - 04021010 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Nestle

مشخصات فنی:

Prenan - NW026-1-S 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

"شیرخشک اطفال (مبتلابه آلرژی به پروتیین شیر)(هرکارتن)"

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Nestle

مشخصات فنی:

Formula Al 110 DS082-4 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

شیرخشک اطفال(هرکارتن)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Aptamil HA 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

"شیرخشک اطفال(مبتلابه آلرژی به پروتیین شیر)(هرکارتن)"

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Aptamil Pepti Junior 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

"شیرخشک اطفال(مبتلابه آلرژی به پروتیین شیر)"

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

Examon

مشخصات فنی:

Alfamino 6*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

شیرخشک اطفال(هرکارتن)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Aptamil Post Discharge 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

شیرخشک کودکان(هرکارتن)

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

04021010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

Numil

مشخصات فنی:

Bebelac Comfort 12*400g

واحد کالا:

04021010

نوع خرید:

04021010

شرح:

شیرخشک کودکان(هرکارتن)

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان