04015042 | سایر - خامه با چربی بیش از 48 درصد وزنی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04015042
  • ارز نیمایی :

    04015042
یادداشت های فصل

سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛ سایر - خامه با چربی بیش از 48 - 04015042 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان