04015031 | ---- در بسته بندی کمتر از 500 گرم

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کم - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04015031
  • ارز نیمایی :

    04015031
یادداشت های فصل

---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛ ---- در بسته بندی کمتر از 500 - 04015031 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان