04014000 | - میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10 بیشتر نباشد.

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04014000
  • ارز نیمایی :

    04014000
یادداشت های فصل

- میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از لحاظ وز - 04014000 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان