04012000 | ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. | عدد 04012000| ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000| تعرفه 04012000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    04012000
  • ارز نیمایی :

    04012000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000تعرفه ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد., عدد 04012000,ـ میزان مواد چرب آن بیش از یك درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد. 04012000,تعرفه 04012000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد