04011000 | - میزان مواد چرب آن از یك درصد وزنی بیشتر نباشد.

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشا حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    04011000
  • ارز نیمایی :

    04011000
یادداشت های فصل

- میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛ - میزان مواد چرب آن از یك درصد - 04011000 - شیر و محصولات لبنی؛

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان