03099000 | سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد س - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03099000
  • ارز نیمایی :

    03099000
یادداشت های فصل

سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر - آبزیان فاقد ستون فقرات - 03099000 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان