03083000 | - عروس دریایی (Rhopilema spp)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopi - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03083000
  • ارز نیمایی :

    03083000
یادداشت های فصل

- عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران، - عروس دریایی (Rhopilema spp) - 03083000 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان