03078800 | (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی | عدد 03078800| (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800| تعرفه 03078800

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03078800
  • ارز نیمایی :

    03078800
یادداشت های فصل

تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800تعرفه (گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی, عدد 03078800,(گونه‌‌های استرومبوس) -- سایر صدف‌‌های حلزونی 03078800,تعرفه 03078800

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد