03078700 | -- سایر صدف ها (گونه های هالیوتیس)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

-- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گون - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03078700
  • ارز نیمایی :

    03078700
یادداشت های فصل

-- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران، -- سایر صدف ها (گونه های هال - 03078700 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان