03069100 | -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) | عدد 03069100| -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100| تعرفه 03069100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03069100
  • ارز نیمایی :

    03069100
یادداشت های فصل

تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100تعرفه -- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس), عدد 03069100,-- لابستر صخره‌‌ای و سایر خرچنگ‌های دریائی (گونه‌های پالینوروس، گونه‌های پانو لیروس ، گونه‌های ژاسوس) 03069100,تعرفه 03069100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد