03063520 | --- پست لارو و میگوی زنده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

--- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03063520
  • ارز نیمایی :

    03063520
یادداشت های فصل

--- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران، --- پست لارو و میگوی زنده - 03063520 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان