03061600 | - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب س - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03061600
  • ارز نیمایی :

    03061600
یادداشت های فصل

- ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ انواع میگوی آب سرد (Pandal - 03061600 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان