03061100 | - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ های دریایی آب شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03061100
  • ارز نیمایی :

    03061100
یادداشت های فصل

- ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ خرچنگ صخره ای و سایر خرچنگ - 03061100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان