03056400 | - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی ها (گونه های پانگاسیوس، گونه های سیلوروس، گونه های کلاریاس، گونه های ایکتالوروس)، ماهی ه

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپی - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03056400
  • ارز نیمایی :

    03056400
یادداشت های فصل

- ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی های تیلاپیا (گونه ه - 03056400 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان